REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Studijní cesty


Red Lynx Limited, Edinburgh, Skotsko

Termín: 8. - 12. září 2014

Webové stránky společnosti: www.red-lynx.co.uk

Firma Red Lynx Limited poskytuje podporu v přístupu k financování a dotacím organizacím veřejného sektoru i nevládním organizacím, poskytuje podporu při řízení projektů.


Pomáhá svým klientům identifikovat, tvarovat a implementovat hlavní změny, které zlepší jejich obchodní výkon.

Díky situační analýze pomáhá firmám a organizacím s tvorbou řešení prostřednictvím podpory inovativního myšlení.

Firma Red Lynx působí v oblastech brandingu, strategického řízení firem a organizací, v podnikové/firemní komunikaci, interaktivních médiích a managementu tisku.

Red Lynx Limited je také součástí následujících organizací:

 • ICE Store (www.iceretail.co.uk) - inovativní sociální podnikání napříč obchodem a tvořivým průmyslem,
 • Recruit With Conviction (www.recruitwithconviction.org.uk) – nová organizace, která se zaměřuje na vyhledávání bývalých pachatelů trestných činů a jejich zaměstnávání,
 • The Ethical Network (www.ten-uk.org) - aktivní síť podpory a informací pro jednotlivce, podnikatele a organizace, které pociťují potřebu změny.

BiB - Business Innovation Brokers, Bilbao, Španělsko

Termín: 13. - 17. října 2014

Webové stránky společnosti: www.socialinnovationpark.com


BIB je firma vyhledávající inovační projekty a poskytující podporu pro jejich vznik.

Po celém světě řeší potřeby svých klientů a jako producent inovací zapojuje odborníky z různých oborů, aby poskytli potřebnou podporu požadavkům klientů (nositelů inovací).

BIB propojuje odborníky z různých oborů k vytvoření nejlepšího týmu pro každý projekt. Pohybuje se v celé řadě oblastí, od vývoje elektrických automobilů, rozvoje venkova, až k sektoru kultury a zdraví.

Poskytuje prostor pro propojení mezi sociálními potřebami a příležitostmi na trhu, nabízí místo, kde se spojuje společnost a obchod za účelem tvorby nové ekonomiky v oblasti Bilbao.


Před dvěma lety vznikla laboratoř - Park sociálních inovací Bilbao - která začala fungovat v hangáru na více než 200.000 m2, aby vybraným klientům s podnikatelskými plány poskytla zázemí a úspěšný rozvoj svých podnikatelských plánů.

V rámci loňské studijní cesty byl tento program, aktuální program vám upřesníme:

 • návštěva neziskové organizace „Iturritek“, zaměstnávající asi 10 osob, přičemž 4 osoby jsou zaměstnávány v rámci podporovaného zaměstnávání s dotací od Baskické vlády. Iturritek se zabývá instalací, montáží a údržbou klimatizací pro zákazníky ze soukromého sektoru. Její činností je vytváření stálých chráněných pracovních míst pro osoby žijící v podmínkách sociálního vyloučení a snaha o ochranu životního prostředí.
 • družstvo „Koopera“ se zabývá sběrem, svozem a tříděním surovin - domácího odpadu, převážně textilu, ale také papíru, hraček, elektroniky a nábytku, přeprodejem dále použitelných věcí ve vlastních obchodech, nebo odvozem těch nepoužitelných k následné recyklaci. K přepravě surovin a odpadů používají vlastní kontejnery. Jednou z doplňkových činností je odběr regionálních ekologických potravin a jejich prodej. Koopera zaměstnává ohrožené skupiny na trhu práce v rámci podporovaného zaměstnávání s dotací od baskické vlády.
 • prohlídka sociálního družstva „PostalRed“, které zajišťuje zásilkovou službu ve městě Bilbao a okolí prostřednictvím podporovaného zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Družstvo od svého založení v roce 2007 zaměstnává okolo 30 osob. Celkem již organizace podpořila cca 300 znevýhodněných osob.
 • družstvo „Ekorrepara“ usiluje o pracovní integraci znevýhodněných osob a bojuje proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím činností zaměřených na ochranu životního prostředí. Podniká v oblasti opravy vyřazených elektrospotřebičů, které pak prodává za výrazně nižší ceny sociálně slabším obyvatelům.
 • asociace „Goiztiri“ funguje na bázi charitativní organizace a poskytuje komplex služeb zaměřených na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením. Její zaměření je velmi různorodé od primární prevence a poradenství pro lidi bez domova a imigranty, přes vzdělávací programy až po pracovní integraci.


Informace o zahraničních partnerech a realizovaných studijních cestách


GIVE - Globally Integrated Village Environment Research Lab, Vídeň, Rakousko

Webové stránky organizace: www.give.at

GIVE je aktivní od roku 1992 a společnost byla dříve oddělením Centra pro sociální inovace ve Vídni.

Je to výzkumná společnost pro život na venkově využívající sociální inovace umožněné technologií.

Zaměřuje se na výzkum interakce mezi novými komunikačními technologiemi a životním prostorem člověka.
Hlavním cílem GIVE je trvale udržitelný rozvoj ve svém vztahu k informacím a komunikaci, protože informace a komunikace jsou jedním z nejsilnějších nástrojů, které formují fyzické prostředí.

GIVE v průběhu svého působení vytvořila několik významných událostí, jmenujme například:

 • Global Village konference a výstava ve vídeňské radnici a kulturní dědictví v globálním Villageî (CULTH 98) - akce ve vídeňském Muzeu moderního umění. Byl zde představen výzkum Telecenters a práce na dálku.
 • projekt "Globálně integrovaný venkov“ má za cíl podílet se na tvorbě rozšíření životního prostoru člověka, slaďovat bezpečnost a čistotu v rychle se měnícím světě. Cílem projektu je zmapování a propojení nejlepších přístupů propojení informačních technologií s ekologickým designem lidského prostředí - přispět k jejich rychlé implementaci a rozšíření.

Program uskutečněné studijní cesty u rakouského partnera z minulých let v rámci sběru sociálně inovativních projektů

 • návštěva občanské iniciativy „DunaVision“ působící v regionu Podunají, spojující mnoho organizací a obyvatel ke vzájemné spolupráci a partnerství. Cílem iniciativy je podpora a udržování zázemí pro sociální a ekologické inovace a inspirace jak celých podniků, tak konkrétních lidí v organizacích, komunitách a jednotlivých regionech.
 • prohlídka neziskové organizace „Metalab“ sdružující počítačové fanoušky a nabízející volný prostor pro sdílení informací v oblasti IT, nových technologií a médií, dále poskytuje svým členům vzdělávání, podporu pro psaní nových projektů v IT oblasti a prostor pro jejich realizaci.
 • představení projektu komunitního vaření ve Waldorfské škole – Waldorfská škola je soukromá základní a střední škola na okraji Vídně, vycházející z pedagogických zásad formulovaných rakouským filosofem, esoterikem a sociálním myslitelem Rudolfem Steinerem. Tato škola je příkladem sebeorganizování rodičů. Zvláštností právě této školy je její forma zapojení rodičů do chodu školy, rodiče jsou úzce zapojeni do školního života dětí – spolupráce s učiteli, rozhodování, účast na rekonstrukci školy, podílení se na chodu kuchyně, pěstování zeleniny a ovoce. Pro děti je obohacující vidět rodiče pracovat v kuchyni a líbí se jim to. Rodiče mají možnost se setkávat, vzájemně se poznávat a sdílet problémy denního života. Zároveň je naplňuje, že mohou pro své děti vařit a ukázat jim, že jsou nablízku.
 • „Car Free City“ neboli „město bez automobilů“ je původně označení hnutí bojujícího proti přílišnému užívání automobilů ve městech. V dnešní době se myšlenky a aktivity hnutí rozrostly do širších souvislostí – počínaje apelem na větší využívání městské hromadné dopravy přes výsadbu zeleně v městské zástavbě až po výstavbu nebo úpravu městských obytných čtvrtí, kde je provoz automobilů značně omezen nebo úplně zakázán.

ADRIMAG - Associacao de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada, Portugalsko

Webové stránky sdružení: www.adrimag.com.pt

ADRIMAG je sdružení zabývající se ochranou domorodého dědictví - pomáhá rozvíjet a podporovat venkovskou turistiku, kulturní iniciativy, povzbuzuje a podporuje řemeslo a etnografii, pomáhá s tokem lokálních produktů, přispívá k oživení venkova prostřednictvím podpory odborného vzdělávání, podporuje síťování firem a organizací v těchto oblastech.

Projekt sdružení srovnává pohledy různých místních aktérů a je založen na třech strategických cílech považovaných za zásadní pro udržitelný rozvoj celého regionu:

 • zlepšit životní podmínky obyvatel prostřednictvím investic do základní a sociální podpory zařízení; podpora odborné přípravy, informací a zábavy,
 • posílit produktivní systém, zvýšit a diverzifikovat místní ekonomiky posilováním venkovské turistiky, podpora tradičních činností a certifikátů ocenění, včetně regionálních produktů lokálních zdrojů,
 • chránit životní prostředí prostřednictvím environmentálního vzdělávání, propagace volného času, cestovního ruchu a ochranu přírodních zdrojů a krajiny.


Program uskutečněné studijní cesty u portugalského partnera z minulých let v rámci sběru sociálně inovativních projektů:

 • seznámení se se systémem sociálního zabezpečení, přičemž systém nabízí důmyslně propracovaný webový portál, na kterém najdou vyčerpávající informace jak uživatelé sociálních služeb, tak zaměstnavatelé (informace týkající se mezd, sociálního zabezpečení, dluhová problematika, pracovně-právní vztahy, atd). Na webu lze najít odpovědi na nejrůznější životní situace, dále sociální programy a podporu, sociální projekty, publikace a mnoho dalšího, to vše „pod jednou střechou“.
 • prohlídka prostor „Sdružení pro integraci dětí se speciálními potřebami“ ve městě Arouca. Sdružení podporuje děti se zdravotním postižením a jejich rodiny prostřednictvím pobytových služeb, denního stacionáře a domácí péče. Klienti využívají nabídku širokého spektra aktivit zaměřených například na zahradničení, sport, terapii nebo nácvik samostatného bydlení. Sdružení provozuje pro sociálně slabé občany potravinovou banku a praní špinavého prádla.
 • návštěva farního sociálního centra „Rainha Santa Mafalda“, které usiluje o spojování lidí v rámci celého kraje. Centrum provozuje služby jako domov pro děti a mládež, mateřské centrum, mateřskou školu, centrum pro volnočasové aktivity, centrum pro pracovní činnost (pro uživatele se zdravotním postižením) a sociální integraci (podporuje asi 100 rodin z blízkého i vzdálenějšího okolí).
 • „Castro Daire Travel Arouca“ je webový portál, který je zaměřen obecně na podporu cestovního ruchu v oblasti Arouca. Na jedné stránce turisté najdou veškeré informace o ubytování, stravování, zajímavých pamětihodnostech a přírodních krásách včetně fotografií, map a tras.
 • “Capuchinhas de Montemuro” je malý obchůdek s oblečením provozovaný asi 15ti ženami, které ručně vyrábí různé druhy ošacení. Obchůdek i dílna se nachází v budobě bývalé základní školy.
 • návštěva malé firmy “Ervital” vyrábějící čaje, nálevy, koření a další výrobky z léčivých a aromatických rostlin.
2014 © CSI